Bookmark and Share

Site language: English | සිංහල| தமிழ் 


සාදරයෙන් පිළිගනිමු !

අපි බහායිවරුන් වෙමු. එමෙන්ම අපි බහායි ලෝක සමාජයේද සාමාජිකයින් වෙමු. බහායි ධර්මය ලෝකයේ ස්වාධීන ආගම් තුළ වැඩියෙන්ම ව්යාෙප්ත වන ආගම් අතරින් දෙවනි ස්ථානය හිමිකර ගන්නා අතර, ලෝකය පුරා රටවල් හා ප්රසදේශයන් 235ක් තුළ ස්ථාපිත වී ඇත. විවිධාකාර වූ ජනවාර්ගික, ජාතීන්ට සම්බන්ධ සහ ගෝත්රිාක කණ්ඩායම් 2100කට වඩා වැඩි ප්රකමාණයක මිනිසුන් වැළඳ ගනිමින් ලොව පු මිලියන් 5ක් පමණ ප්රාමාණයක් සමන්විත වන මෙය, මේ ග්රවහලෝකය මත මිනිසුන්ගේ බොහෝ සෙයින්ම විවිධාකාර වූ සංවිධානාත්ම ව්යුමහය වේ. මනුෂ්යන ස්වාභාවය සහ අපගේ පොදු අනාගතය සදහා වූ අපේක්ෂාවන් පිළිබඳ සිද්ධාන්තයන් ජයග්රාහණය කරමින් එහිවූ ඒකීයභාවය අභියෝග කරනු ලබයි.
 The convocation of 114 youth conferences around the world

With joy and humble gratitude to the Blessed Beauty, we announce that the Youth Conference held in Kadugannawa, (Kandy) on the 19, 20 & 21of August 2013, was a great success and the results were beyond our expectations. It was a great learning experience. 650 youths enthusiastically participated and contributed to the programs.

For more Information Visit us on Official website for Kadugannwa Youth Conferenceශ්‍රී ලංකාව තුල බහායි ධර්මය

බහායි ධර්මය ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළමුවෙන්ම ස්ථාපිත වූයේ 1950 වර්ෂයේදීය. එම කාලවකවානුවේ සිටම, රට පුරා සිටින ධර්මයේ ප්රිමාණයන් වැඩිවන මිනිසුන් විසින් බහාඋල්ලතුමාගේ ඉගැන්වීම් තුළින් අධ්‍යාත්මික ජීවය සහ මගපෙන්වීම් සෙවීමේ කටයුත්තේ නිරතව සිටිති. මෙහි, බහායි සමාජයේ සමාජිකවරුන් විසින් ඔවුන්ගේ අසල්වාසීන් සහ මිතුරන් සමග එකට එකතු වෙමින් සමාජයේ ශුභසිද්ධිය හා ප්‍රගතිය වෙනුවෙන් අනුබල දීම සහ දායක වීමට වැඩකරමින් සිටිති. නාගරික මධස්ථාන සහ දුෂ්කර ගම්මාන වලද, නිවෙස් සහ පාසල් වලද, සෑම පසුබිමකම, පන්ති මටටම් වල, වයස් කාණ්ඩ වලට අයත් පුරවැසියන් විසින් අධ්යායත්මික, සමාජීය සහ අධ්යාසපනික ක්රිියාකාරකම් වලට සහභාගී වෙමින් ජීවිතයේ ක්රි්යාශීලී රටාවකට සහභාගී වෙමින් සිටිති. ඔවුන්ගේ අධ්යාසත්මික සහ ‍භෞතික යන මානයන්ගෙන් සමාජයේ අවශ්ය තාවයන් ආමන්ත්‍රණය කරන බොහෝ සමාජය ගොඩනැගීමේ ක්රි‍යාකාරකම් ශ්රීය ලංකාව තුල ආරම්භ වෙමින් පවතී.

ඔවුන්ගේ අධ්යාදත්මික ජීවය දල්වන මූලධර්මයන් අතර මනුෂ්යප වර්ගයාගේ ඒකීයභාවය, විශ්ව අධ්යාබපනයක අවශ්යගතාවය සහ සියළුම ආකාරයේ අගතීන් ඉවත් කිරීම යනාදිය දක්නට ඇත. ශ්රීව ලංකාව තුළ, අධ්යාිත්මික මාතෘකාවන් අධ්යායනය කිරීමට සහ සමාලෝචනය කිරීමට, සමූහ වන්දනාමාන කටයුතු කිරීම සදහා හමුවන් සූදානම් කිරීමට ළමයින් සහ තරුණයින් සදහා පන්ති සම්පාදනය කිරීමට, සාරධර්ම අධ්යායපනයේ වැදගත්කම අවධාරණය කිරීමට යනාදී කටයුතු සදහා බහායිවරුන් සහ ඔවුන්ගේ ප්රයමාණයේ වර්ධනය වන මිත්ර යින් විසින් අවස්ථාවන් ලබාදෙයි.

බහායිවරුන්ගේ සමාජය ගොඩනැගීමේ ක්රිවයාකාරකම්

බහාඋල්ලාතුමාගේ ඉගැන්වීම් වලින් අනුප්රාූණය ලබමින් සහ බහායි ආයතනයන්ගේ මගපෙන්වීම් වලින් සමාජයට සේවය කිරීමේ ජීවිතයක් මෙහෙයවා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකිවීම උදෙසා විවිධාකාර වයස් කාණ්ඩ වලට සහ විවිධාකාර වූ ජීවනෝපායන් වල යෙදෙන තනි පුද්ගලයන්ගේ හැකියාවන් ගොඩනැගීමේ අඛණ්ඩ ස්වරෑපයක් තුලින් මානව සම්පත් සංවර්ධනයේ කමානුකූල රටාවක් ශ්රී ලංකාවේ බහායිවරුන් විසින් අනුගමනය කරනු ලබයි.
මනුෂ්ය ස්වාභාවයන් උපත ලබන්නේ උදාර ලෙස බවත් සහ අධ්යා ත්මික සහ සමාජීය පරිවර්තනය දරා සිටින මාර්ගයේ නියුක්තව සිටීමට යමෙකුට උපකාර වන්නේ කමක්දැයි අවබෝධ කරගනිමින් එම නැවත උත්පාදනය වන ශක්තිය උරුම කර දෙන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය බවත් යන කරණා වලට ශ්රීැ ලංකාවේ බහායිවරුන් සහතික වෙති. මෙම ක්රිතයාවලිය තුල ක්රි යාත්මක වන ක්රිියාකාරකම් වනුයේ:

  • සමාජයේ අධ්යාහත්මික චරිතය ශක්තිමත් කරන හමුවන්
  • ළමුන්ගේ මෘදු හදවත් සහ සිත් පෝෂණය කරන පන්ති
  • නව යෞවනයින්ගේ ක්ෂිණිකව නැඟී එන ශක්තීන්ගේ මාධ්ය්යන් වන කණ්ඩායම්
  • එක සමාන අඩිතාලමක් මත ඉදිරියට යාමට සහ ඔවුන්ගේ තනි පුද්ගල සහ සාමූහික ජීවිත වලට ඉගැන්වීම් වල භාවිතයන් ගවේෂණය කිරීමට විවිධාකාරවූ පසුබිම් වල මිනිසුන්ට හැකිවන සෑම අයෙකුටම විවෘත අධ්යමයන කවයන්

 


 කණ්ඩායම් අධ්‍යයනයේ සහභාගීත්වය

තනි පුද්ගල සහ සමාජයේ පරිවර්තනය සදහා සහයෝගීත්වය අධ්ය යනය

අද ශ්රී ලංකාව තුළ, මිනිසුන් සියගණනින් දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය ක්රඔමානුකූල අධ්යදයනය කිරීමක නිරතව සිටිති. බොහෝසෙයින් වැදගත් වන සහ අභිවෘද්ධිදායක පරිසරයක් තුළ ඔවුන් වැඩිදියුණු කරගන්නා අභ්යවන්තර ඥානයන් ක්රි‍යාමාර්ගයේ, සමාලෝචනයේ සහ සාකඡ්චාවේ ක්රි්යාවලියක් තුළින් යොදාගැනීමට ඔවුන් උත්සාහ දරණ විට සමාජයට සේවය කිරීම උදෙසා වූ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් අලුත් මටිටම් වලට උසස් වී ඇති බව ඔවුන් දකිති.

 වැඩීදුර කියවීම....


 ළමුන් සඳහා අධ්‍යාත්මික අධ්‍යාපනය

ලෝකයේ සිටින ළමුන්ගේ අභිලාෂයන් සහ අධ්යාබත්මික අධ්යා්පනයක ඔවුන්ගේ අවශ්ය්තාවය පිළිබඳව සැලකිළිමත් වෙමින්, තරුණ පිරිස සදහා ආකර්ශණයේ කෙන්ද්රනයක් බවට පත්වීමට සහ සමාජය තුළ අධ්යා ත්මික සහ සමාජ ක්රිවයාවන් වල මූලයන් ශක්තිමත් කිරීමට පන්ති තුළ සිටින සහභාගීවන්නන්ගේ නිරන්තරව වර්ධනය වන කොටස් නියුක්ත වීමට බහායිවරුන් ඔවුන්ගේ ප්ර යත්නයන් පුළුල්ව ව්යාරප්ත කරති. ඔවුන් ලෝකයේ පුරවැසියන් බවත් අනෙක් අයට ඔවුන්ගේ කුලය, වර්ණ හෝ ඇදහීම් ගැන නොසළකා සේවය කිරීම ඔවුන්ගේ සදාචාරාත්මක වගකීම බවත් යන්න වටහා ගැනීමට ළමුන්ට උපකාර වේ.
සමාජයේ සිටින වටිනා සම්පත යනු ළමයින්ය. ජීවිතයේ ධනාත්මක සහ වගකීමැති තෝරාගැනීම් සිදුකිරීමට ඔවුන්ගේ හැකියාවන් පෝෂණය කිරීම උදෙසා ළමුන් සදහා අධ්යා.ත්මික සමාජමය සහ බුද්ධිමය පුහුණුව අතවශ්යේ බව බහායිවරුන් විශ්වාස කරති.

 වැඩීදුර කියවීම....


  අධ්‍යාත්මික හමුවන්

සෑම හදවතකම ඇතුළාන්තයේ ඇති සෙනෙහවන්ත වූ දැඩි ආශාව නම් එහි නිර්මාතෘවරයා සමග සංවාදයේ යෙදීම යන්නට ප්රයතිචාර දක්වමින්, යාඥාව තුළින් අනෙකුත් ඇදහීම් වල මනුෂ්යි වර්ගයන් ඒකීය කිරීමට, අධ්යා ත්මික නැඹුරුවන් අවධි කිරීමට, එහි භක්තිමත් චරිතය සදහා ප්රේකට වන ජීවන මෝස්තරයක් හැඩගස්වා ගැනීමට විවිධාකාර වූ පසුබිම් තුළ සාමූහික වන්දනාමාන කිරීමේ ක්රි‍යාවන් බහායිවරුන් ක්රි,යාවට නංවති.

දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය විසින් අධ්යාඡත්මික ජීවය සම්පාදනය කරයි, ආත්මයන් නැවත තාරුණ්යබයට පත්කරයි, හදවත් ප්රී‍තිමත් කරයි, එක් අයෙකුගේ අරමුණේ සංවේදනය නැවත ප්රාරණවත් කරයි.

 වැඩීදුර කියවීම....


 නව යෞවනයින් අධ්‍යාත්මිකව බලගැන්වීම

බහායි සමාජය තුළ සංස්කෘතිය දියුණුවට පත්වී‍මේ තවත් ප්රැකාශනයක් වන්නේ නව යෞවනයින් අධ්යාිත්මිකව බලගැන්වීම සඳහා වූ වැඩසටහන වන අතර එය දිවයිනේ විවිධ කොටස් තුළ කඩිනමින් පැතිර යමින් ති‍බේ. මෙම වයස් කණ්ඩායම ගැටළු සහගත, කළබලකාරී ශාරීරික සහ චිත්තවේගී වෙනස්කම් වලින් දුෂ්කරතාවයන්ට මැදිව සිටින, ප්රසතිචාර නොදක්වන සහ තමා විසින්ම විනාශයට පත්වන වයස් කණ්ඩයමක් බව මෙම වයස් කණ්ඩායම පිළිබඳ ප්රසතිරූපයක් ගෝලීය ප්රමවණතාවයන් විසින් එල්ල කළත්, ඒ වෙනුවට, නියත වශයෙන්ම එයට ප්රිතිවිරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරමින්, බහායි සමාජය, එය භාවිතා කරන භාෂාවෙන් සහ එය තෝරාගන්නා ප්ර වේශයන් තුළින්, පරහිතකාමීත්වය ඇති, යුක්තිය පිළිබඳ වූ තියුණු සංවේදනයක් ඇති, විශ්වය පිළිබඳ ඉගෙන ගැනීමට දැඩි උනන්දුවකින් පසුවන සහ වඩා හොඳ ලෝකයක් ගොඩනැඟීමට දායක වීම උදෙසා ආශාවක් ඇති පිරිසක් ලෙස නව යෞවනයින් පිළිබඳව දකිමින් සිටියි.

 වැඩීදුර කියවීම....ප්‍රකාශන හිමිකම © 2013  ශ්‍රී ලංකාවේ බහායිවරැන්ගේ ජාතික අධ්‍යාත්මික මණ්ඩලය

මුල් පිටුව | පුවත් | අප හා සම්බන්ධ වීම | බහායි ධර්මය යනු කුමක්ද | පරිපාලනය | ශුද්ධ වූ ස්ථානයන් | ප්‍රධාන විශ්වාසයන් | ඉතිහාසය | බහායි ධර්මය සහ අනෙකුත් ආගම් | බහායි පූජනීය ස්ථාන | අධ්‍යාත්මික හමුවන් | කණ්ඩායම් අධ්‍යයනයේ සහභාගීත්වය | බහායි අරමුදල | ශුද්ධ වූ දිනයන් | එකුන්විසි දින උත්සවය | නව යෞවනයින් අධ්‍යාත්මිකව බලගැන්වීම | ළමුන් සඳහා අධ්‍යාත්මික අධ්‍යාපනය | යාඥාවන් | උපවාසය | පවුල සහ විවාහය